Zřízení účtu u ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 3. 1. 2022
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Informace k podání Žádosti o zřízení a vedení účtu u České národní banky.

Žádost o zřízení a vedení účtu u České národní banky

Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 14 a 16 a 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů mohou zřizovat účty u České národní banky bez předchozího souhlasu Ministerstva financí. V případě zájmu o zřízení účtů, kontaktují tyto organizace přímo Českou národní banku.

Další právnické osoby definované podle § 3 písm. h) bodu 15 výše zmíněného zákona mohou zřizovat a vést účty podřízené státní pokladně vedené u České národní banky pouze se souhlasem Ministerstva financí.

Žádost o zřízení a vedení účtu u ČNB je potřeba doručit na adresu Ministerstva financí sekce 06 - Veřejné rozpočty nebo datovou schránkou Ministerstva financí: xzeaauv

Do žádosti je potřeba uvést odůvodnění žádosti, měnu požadovaného účtu, očekávanou výši peněžních prostředků na požadovaném účtu a v případě zřízení účtu za účelem přijetí dotace specifikace poskytovatele této dotace s doložením nároku na dotaci. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem, který je uveden v obchodním rejstříku a má právo jednat a podepisovat samostatně. V případě zaslání žádosti datovou schránkou musí být žádost opatřena digitálním podpisem.

Ministerstvo financí zpravidla uděluje souhlas právnickým osobám, které mají finanční vztah ke státnímu rozpočtu nebo k institucím veřejného sektoru.