Platební brány a platební terminály

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2023
  • Aktualizace obsahu
  • Úprava e-mailové adresy

Platební brány a platební terminály lze zřídit přímo k účtům podřízeným státní pokladně vedeným pod souhrnným účtem státní pokladny u České národní banky. Tuto funkcionalitu sice Česká národní banka přímo nenabízí, je však možné zřízení pronájmu platební brány nebo platebního terminálu u poskytovatelů platebních služeb, které tuto službu nabízejí a zároveň ji nepodmiňují nutností vést platební účet u stejného poskytovatele. Pronajatou platební bránu nebo platební terminál je pak možné provázat přímo s účtem u České národní banky.

V praxi se můžeme setkat s následujícími možnostmi. Jednak jsou to poskytovatelé platebních služeb, u kterých není podmínkou pronájmu platební brány nebo platebního terminálu zřízení žádného účtu, anebo poskytovatelé, u kterých existuje podmínka zřízení některého typu účtu.

V případě poskytovatelů nepožadujících zřízení žádného účtu, je potřeba při uzavírání smlouvy o pronájmu platební brány nebo platebního terminálu pouze doplnit číslo příslušného platebního účtu vedeného u České národní banky, na který jsou výnosy z plateb přijatých platební bránou nebo platebním terminálem převáděny podle podmínek příslušného poskytovatele. V takovémto případě nepodléhá zřízení této služby souhlasu Ministerstva financí a není nutno Ministerstvo financí o zřízení této služby informovat.

V případě poskytovatelů podmiňujících pronájem platební brány nebo platebního terminálu zřízením nějakého typu účtu je rozhodující skutečností, o jaký typ účtu se jedná a jaké jsou jeho parametry. Pokud se jedná pouze o technický účet, na kterém jsou soustřeďovány výnosy z plateb přijatých platební bránou nebo platebním terminálem a parametry tohoto účtu jsou sjednány tak, že veškeré prostředky z účtu jsou pravidelně a to minimálně s denní frekvencí převáděny na příslušný platební účet vedený u České národní banky, nepodléhá zřízení služby platební brány nebo platebního terminálu s takto nastavenými parametry taktéž souhlasu Ministerstva financí. O zřízení takovéhoto účtu je však potřeba Ministerstvo financí informovat, přičemž dodržování pravidelného převodu prostředků z něj do České národní banky může být ze strany Ministerstva financí předmětem kontroly. Informace o zřízení tohoto účtu se zasílá na e-mailovou adresu Klient.StatniPokladna@mfcr.cz.

V případě, že se jedná o typ účtu, který lze využívat i k jinému účelu než soustředění výnosů z plateb přijatých platební bránou nebo platebním terminálem, popř. prostředky z tohoto účtu nejsou s denní frekvencí převáděny na příslušný platební účet vedený u České národní banky, je potřeba požádat Ministerstvo financí o souhlas s vedením takovéhoto účtu. V této souvislosti však upozorňuji, že zákon č 218/2000 Sb. neupravuje zřizování nových účtů mimo Českou národní banku v případě Všeobecné zdravotní pojišťovny, resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven a svazů zdravotních pojišťoven.

V žádném z uvedených případů nevystupuje Česká národní banka ani jako třetí strana a není potřeba jí v této záležitosti informovat. Upozorňuji, že Ministerstvo financí nehradí poplatky související s pronájmem a provozem platební brány nebo platebního terminálu.

.