Platební účty vedené mimo ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2023
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace formuláře - Informace o účtech verze 2022
 • Aktualizace formulářů - Žádost o souhlas MF
 • Aktualizace formulářů - Žádost o souhlas MF
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu a formulářů
 • Aktualizace obsahu a formulářů
 • Aktualizace obsahu

Informace k možnosti zřízení a vedení platebních účtů mimo účty podřízené státní pokladně

Aktuálně:

V souvislosti se zákonem č. 177/2023 Sb. o financování obrany České republiky, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., s účinností od 1. 7. 2023 došlo nově k začlenění účtů státních podniků pod účty podřízené státní pokladně.

V rámci přechodných ustanovení dle § 8 odst. 2 zákona č. 177/2023 Sb. poté státní podniky, které mají vedeny účty u poskytovatelů platebních služeb, zřídí nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 3. 2024) místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u poskytovatelů platebních služeb a tyto dosavadní účty zruší.

Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky jsou státní podniky povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených u poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši peněžních prostředků na nich za předcházející měsíc, přičemž první informační povinnost vzniká za měsíc červenec 2023 a na Ministerstvo financí tak musí být doručena do 10. 8. 2023.

Společně s rozšířením státní pokladny o účty státních podniků mají nově státní fondy, státní podniky, státní organizace Správa železnic, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, resortní, podnikové, oborové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven možnost požádat Ministerstvo financí o udělení souhlasu s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb v souladu s § 3b zákona č. 218/2000 Sb.

Formuláře

Žádosti o souhlas MF s vedením platebního účtu u poskytovatelů platebních služeb

1. Státní fond, státní podnik, státní organizace Správa železnic, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, resortní, podniková, oborová nebo jiná zdravotní pojišťovna nebo svaz zdravotních pojišťoven:
Formulář (.PDF, 2867 kB)
Formulář (.DOCX, 45 kB)

2. Organizační složky státu:
Formulář (.PDF, 2866 kB)
Formulář (.DOCX, 44 kB)

3. Státní příspěvkové organizace:
Formulář (.PDF, 2867 kB)
Formulář (.DOCX, 45 kB)

Řádně odůvodněnou a podepsanou žádost zasílejte na Ministerstvo financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

Platební účty vedené mimo Českou národní banku se souhlasem Ministerstva financí

Všichni majitelé účtů vedených se souhlasem Ministerstva financí mimo Českou národní banku mají povinnost informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o zůstatku k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z účtů, pro které byl udělen souhlas Ministerstva financí, až do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky a zrušení těchto účtů. 

Tato povinnost je dána pro organizační složku státu podle § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., pro příspěvkovou organizaci, státní fond, státní podnik, státní organizaci Správa železnic, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, resortní, podnikovou, oborovou nebo jinou zdravotní pojišťovnu nebo svaz zdravotních pojišťoven podle § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. Pro příspěvkovou organizaci, která má souhlas Ministerstva financí uděleném na základě zákona č. 128/2016 Sb. je tato informační povinnost uložena dle čl. II bodu 3 zákona č. 128/2016 Sb.

Formulář pro poskytnutí informací o zůstatcích na účtech mimo ČNB vedených se souhlasem MF (.XLSX, 12 kB)

Formulář s informacemi o zůstatcích na účtech vedených mimo Českou národní banku zasílejte na e-mailovou adresu Klient.StatniPokladna@mfcr.cz  

Platební účty státních podniků vedené v přechodném období mimo Českou národní banku bez souhlasu Ministerstva financí 

Pro platební účty, které vedou státní podniky mimo Českou národní banku v přechodném období 9 měsíců ode dne účinnosti zákona č. 177/2023 Sb. a pro které zároveň nebyl udělen souhlas Ministerstva financí, se postupuje dle přechodných ustanovení zavedených dle § 8 odst. 2 zákona č. 177/2023 Sb. V tomto případě se MF poskytuje souhrnný údaj o počtu jednotlivých platebních účtů a o průměrném zůstatku na nich dle jednotlivých měn. První informační povinnost vzniká za měsíc červenec a na Ministerstvo financí tak musí být doručena do 10. 8. 2023.

Formulář pro poskytnutí informací o zůstatcích na účtech mimo ČNB podle zákona č. 177/2023 Sb. (.XLSX, 11 kB) 

Legislativní rámec

 • Státní fond, státní podnik, státní organizace Správa železnic, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, resortní, podniková, oborová nebo jiná zdravotní pojišťovna nebo svaz zdravotních pojišťoven může vést své účty mimo Českou národní banku na základě § 3b zákona č. 218/2000 Sb.
 • Organizační složka státu může vést své účty mimo Českou národní banku na základě § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. Účty zřízené před 1. 1. 2022 jsou vedeny se souhlasem Ministerstva financí podle zákona č. 484/2020 Sb.
 • Státní příspěvková organizace může vést své účty mimo Českou národní banku na základě § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. Účty zřízené před 1. 1. 2022 jsou vedeny se souhlasem Ministerstva financí podle zákona č. 128/2016 Sb.
 • Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a Česká exportní banka, a.s., mohou vést své účty mimo Českou národní banku na základě § 1 odst. 8 zákona č. 58/1995 Sb.