Zřízení a vedení účtu mimo ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 17. 2. 2022
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace formuláře - Informace o účtech verze 2022
  • Aktualizace formulářů - Žádost o souhlas MF
  • Aktualizace formulářů - Žádost o souhlas MF

Informace k možnosti zřízení a vedení platebních účtů mimo účty podřízené státní pokladně

Aktuálně:

V souvislosti se zákonem č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), a další související zákony (dále jen „zákon č. 484/2020 Sb.“), jsou s účinností od 1. 1. 2022 organizační složky státu a příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, včetně příspěvkových organizací majících zastoupení v zahraničí, povinny požádat Ministerstvo financí o souhlas s pokračováním vedení platebních účtů zřízených před 1. 1. 2022 u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb podle § 45 odst. 7 nebo § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022. Tato povinnost platí i pro platební účty, s jejichž vedením mimo Českou národní banku byl již udělen souhlas Ministerstva financí. Žádost musí být na Ministerstvo financí podána nejpozději do 30. 6. 2022. V opačném případě musí být veškeré prostředky z těchto účtů převedeny na příjmové účty státního rozpočtu vedené organizačními složkami státu nebo na účty, na které přijímají příspěvkové organizace peněžní prostředky plynoucí z jejich hlavní činnosti, a tyto účty musí být neprodleně zrušeny. Stejně se postupuje i v případě, kdy Ministerstvo financí nevysloví s vedením účtů souhlas.

Nově mají organizační složky a příspěvkové organizace možnost požádat Ministerstvo financí o zřízení platebních účtů vedených u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, zahraničních bank nebo ostatních zahraničních poskytovatelů platebních služeb.

Ustanovení zavedená zákonem č. 484/2020 Sb. se netýkají účtů příspěvkových organizací, Všeobecné zdravotní pojišťovny, resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven a svazů zdravotních pojišťoven a státní organizace Správa železniční dopravní cesty, které jsou vedeny mimo Českou národní banku se souhlasem Ministerstva financí uděleným na základě čl. II bodu 3 zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen zákon „č. 128/2016 Sb.“). Tyto účty mohou být nadále vedeny u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb v souladu s již uděleným souhlasem Ministerstva financí.

Dlouhodobou snahou Ministerstva financí je konsolidace peněžních prostředků státu na účtech podřízených státní pokladně vedené Českou národní bankou, která vede k zefektivňování řízení likvidity státu a přináší pro stát další ekonomické výhody. V rámci efektivnějšího řízení likvidity státu jsou prostředky státní pokladny krátkodobě zapojovány do financování státu, což v konečném důsledku umožňuje snižování výdajů na obsluhu státního dluhu. V důsledku posilování likviditní pozice státu pak dochází k vylepšení postavení České republiky na finančních trzích, což má příznivý dopad na snížení výnosů státních dluhopisů a tedy i na snížení úrokových výdajů státního rozpočtu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem uděluje Ministerstvo financí souhlas se zřízením a vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, zahraničních bank nebo ostatních zahraničních poskytovatelů platebních služeb jen ve výjimečných a odůvodněných případech. 

1. Organizační složky státu

Postup organizačních složek státu při podání žádosti o souhlas Ministerstva financí s pokračováním vedení nebo zřízení nového platebního účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb závisí na datu zřizování tohoto účtu.

a) Platební účty zřízené před 1. 1. 2022

V souladu s přechodnými ustanoveními zavedenými čl. II bodem 2 zákona č. 484/2020 Sb., jsou s účinností od 1. 1. 2022 organizační složky státu povinny nejpozději do 30. 6. 2022 na základě odůvodněné žádosti požádat Ministerstvo financí o souhlas s pokračováním vedení platebních účtů zřízených před 1. 1. 2022 u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb podle § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022, nebo veškeré prostředky z těchto účtů převést na příjmové účty státního rozpočtu vedené organizačními složkami státu a tyto účty neprodleně zrušit.

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí zavedla systém vydávání platebních karet k účtům podřízeným státní pokladně s platností od 1. 1. 2017, nebude důvod používání platebních karet při platebním styku postačovat k udělení souhlasu s vedením účtu mimo Českou národní banku.

V případě zájmu o pokračování vedení platebních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb i po 30. 6. 2022 pro účty zřízené před 1. 1. 2022 podá organizační složka státu na Ministerstvo financí odůvodněnou žádost formulářem Žádost o souhlas MF s pokračováním vedení účtu mimo ČNB dle zákona č. 484/2020.

Dokumenty ke stažení

Žádost o souhlas Ministerstva financí s pokračováním vedení platebních účtů mimo Českou národní banku zřízených před 1. 1. 2022 podle § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022. Tato žádost je podávána dle čl. II bodu 2 zákona č. 484/2020 Sb. Tuto žádost je možné podat pouze pro účty zřizované před 1. 1. 2022.

Vyplněné a podepsané žádosti se zasílají Ministerstvu financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce 06 – Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

V souladu s přechodnými ustanoveními zavedenými čl. II zákona č. 484/2020 Sb. se na účty zřízené podle § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022, vztahuje pravidelná informační povinnost podle § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2022.

Dle § 45 odst. 7, případně § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů jsou majitelé účtů povinni informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o zůstatku k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z účtů, pro které byl udělen souhlas Ministerstva financí, do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky.

Požadované informace se zasílají formou standardizovaného formuláře uvedeného níže na e-mailovou adresu backoffice@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

b) Platební účty nově zřizované po 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 mohou organizační složky státu zřizovat a vést nové platební účty u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb se souhlasem Ministerstva financí uděleném na základě odůvodněné žádosti v souladu s § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 484/2020 Sb.

V případě zájmu o zřízení nového platebního účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb podává organizační složka státu na Ministerstvo financí odůvodněnou žádost formulářem Žádost o souhlas MF se zřízením a vedením účtu mimo ČNB pro účty zřizované po 1. 1. 2022.

Dokumenty ke stažení

Žádost o souhlas Ministerstva financí se zřízením a vedením platebních účtů mimo Českou národní banku podávaná podle § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 484/2020 Sb. Tuto žádost je možné podat pouze pro účty zřizované po 1. 1. 2022.

Vyplněné a podepsané žádosti se zasílají Ministerstvu financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce 06 – Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

Dle § 45 odst. 7, zákona č. 218/2000 Sb., jsou organizační složky státu povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o zůstatku k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z účtů, pro které byl udělen souhlas Ministerstva financí, do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky a zrušení účtu.

Požadované informace se zasílají formou standardizovaného formuláře uvedeného níže na e-mailovou adresu backoffice@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

2. Příspěvkové organizace

Postup příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami, včetně příspěvkových organizací majících zastoupení v zahraničí, (dále jen „příspěvkové organizace“) při podání žádosti o souhlas Ministerstva financí s pokračováním vedení nebo zřízení nového platebního účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb závisí na datu zřizování dotčeného účtu a zákonu, na základě kterého byl udělen souhlas s jeho vedením mimo Českou národní banku.

Příspěvkové organizace, jejichž platební účty jsou vedeny mimo ČNB se souhlasem Ministerstva financí na základě přechodných ustanovení zavedených čl. II bodem 3 zákona č. 128/2016 Sb. postupují v souladu s uděleným souhlasem. Těchto účtů se ustanovení zákona č. 484/2020 Sb. netýkají. Tyto účty tak mohou být i nadále vedeny u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb v souladu s již uděleným souhlasem Ministerstva financí (oddíl c) ).

Přechodná ustanovení zavedená čl. II bodem 2 zákona č. 484/2020 Sb., se týkají především platebních účtů příspěvkových organizací majících zastoupení v zahraniční u zahraničních bank na základě § 53 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022. (oddíl a) ).

a) Platební účty nově zřizované po 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 mohou příspěvkové organizace zřizovat a vést nové platební účty u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, zahraničních bank nebo ostatních zahraničních poskytovatelů platebních služeb v případě příspěvkových organizací majících zastoupení v zahraničí, se souhlasem Ministerstva financí uděleném na základě odůvodněné žádosti v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 484/2020 Sb.

V případě zájmu o zřízení nového platebního účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, podává příspěvková organizace na Ministerstvo financí odůvodněnou žádost formulářem Žádost o souhlas MF se zřízením a vedením účtu mimo ČNB pro účty zřizované po 1. 1. 2022.

Dokumenty ke stažení

Žádost o souhlas Ministerstva financí se zřízením a vedením platebních účtů mimo Českou národní banku podávaná podle § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 484/2020 Sb. Tuto žádost je možné podat pouze pro účty zřizované po 1. 1. 2022.

Vyplněné a podepsané žádosti se zasílají Ministerstvu financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce 06 – Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

Dle § 53 odst. 7, zákona č. 218/2000 Sb., jsou příspěvkové organizace povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o zůstatku k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z účtů, pro které byl udělen souhlas Ministerstva financí, do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky a zrušení účtu.

Požadované informace se zasílají formou standardizovaného formuláře uvedeného níže na e-mailovou adresu backoffice@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

b) Platební účty zřízené před 1. 1. 2022 na základě § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb.

V souladu s přechodnými ustanoveními zavedenými čl. II bodem 2 zákona č. 484/2020 Sb., jsou s účinností od 1. 1. 2022 příspěvkové organizace, jejichž platební účty byly zřízeny před 1. 1. 2022 na základě § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022, povinny nejpozději do 30. 6. 2022 na základě odůvodněné žádosti požádat Ministerstvo financí o souhlas s pokračováním vedení těchto účtů mimo Českou národní banku nebo veškeré prostředky z těchto účtů převést na účty, na které přijímají státní příspěvkové organizace peněžní prostředky plynoucí z jejich hlavní činnosti, a tyto účty neprodleně zrušit. Toto ustanovení se týká příspěvkových organizací se sídlem v zahraničí a příspěvkových organizací, které zřídily své účty se souhlasem Ministerstva financí mimo Českou národní banku z důvodu využívání platebních karet při realizaci svého platebního styku.

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí zavedla systém vydávání platebních karet k účtům podřízeným státní pokladně s platností od 1. 1. 2017, nebude důvod používání platebních karet při platebním styku postačovat k udělení souhlasu s vedením účtu mimo Českou národní banku.

V případě zájmu o pokračování vedení těchto platebních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, zahraničních bank nebo ostatních zahraničních poskytovatelů platebních služeb v případě příspěvkových organizací majících zastoupení v zahraničí, i po 30. 6. 2022 podá příspěvková organizace na Ministerstvo financí odůvodněnou žádost formulářem Žádost o souhlas MF s pokračováním vedení účtu mimo ČNB dle zákona č. 484/2020.

Dokumenty ke stažení

Žádost o souhlas Ministerstva financí s pokračováním vedení platebních účtů mimo Českou národní banku zřízených před 1. 1. 2022 podle § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022. Tato žádost je podávána dle čl. II bodu 2 zákona č. 484/2020 Sb. Tuto žádost je možné podat pouze pro účty zřízené před 1. 1. 2022 podle § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022.

Vyplněné a podepsané žádosti se zasílají Ministerstvu financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce 06 – Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

V souladu s přechodnými ustanoveními zavedenými čl. II zákona č. 484/2020 Sb. se na účty zřízené podle § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2022, vztahuje pravidelná informační povinnost podle § 53 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2022.

Dle § 45 odst. 7, případně § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů jsou majitelé účtů povinni informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o zůstatku k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z účtů, pro které byl udělen souhlas Ministerstva financí, do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky.

Požadované informace se zasílají formou standardizovaného formuláře uvedeného níže na e-mailovou adresu backoffice@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

c) Platební účty vedené se souhlasem Ministerstva financí v souladu s čl. II bodem 3 zákona č. 128/2016 Sb.

Příspěvkové organizace, jejichž platební účty jsou vedené mimo Českou národní banku se souhlasem Ministerstva financí na základě přechodných ustanovení zavedených čl. II bodem 3 zákona č. 128/2016 Sb. mohou do odpadnutí důvodu, pro který nebylo možné převést peněžní prostředky z těchto účtů do České národní banky a tyto účty zrušit, požádat Ministerstvo financí o prodloužení souhlasu s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb. Tato žádost se podává v souladu s již uděleným souhlasem formulářem Žádost o souhlas MF s pokračováním vedení účtu mimo ČNB dle zákona č. 128/2016.

Ustanovení zákona č. 484/2020 Sb. se těchto účtů netýkají, a proto tyto účty mohou být nadále vedeny u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb v souladu s již uděleným souhlasem Ministerstva financí nejpozději do data daného souhlasem nebo do odpadnutí důvodu, pro který byl souhlas udělen, podle toho, která událost nastane dříve.

Dokumenty ke stažení

Žádost o souhlas Ministerstva financí s pokračováním vedení účtů mimo Českou národní banku v souladu s čl. II bodem 3 zákona č. 128/2016 Sb. Tuto žádost je možné podat pouze pro účty vedené se souhlasem Ministerstva financí podle přechodných ustanovení zavedených zákonem č. 128/2016.

Vyplněné a podepsané žádosti se zasílají Ministerstvu financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce 06 – Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

Informační povinnost se týká i platebních účtů vedených se souhlasem Ministerstva financí v souladu s čl. II bodem 3 zákona č. 128/2016 Sb. Na základě tohoto ustanovení jsou majitelé těchto účtů povinni informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených u bank nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc.

Požadované informace se zasílají formou standardizovaného formuláře uvedeného níže na e-mailovou adresu backoffice@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

3. Všeobecná zdravotní pojišťovna, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven mohou do odpadnutí důvodu, pro který nebylo možné převést peněžní prostředky z těchto účtů do České národní banky a tyto účty zrušit, požádat Ministerstvo financí o prodloužení souhlasu s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb. Tato žádost se podává v souladu s již uděleným souhlasem formulářem Žádost o souhlas MF s pokračováním vedení účtu mimo ČNB dle zákona č. 128_2016.

Ustanovení zákona č. 484/2020 Sb. se těchto účtů netýkají, a proto tyto účty mohou být nadále vedeny u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb v souladu s již uděleným souhlasem Ministerstva financí nejpozději do data daného souhlasem nebo do odpadnutí důvodu, pro který byl souhlas udělen, podle toho, která událost nastane dříve.

Dokumenty ke stažení

Žádost o souhlas Ministerstva financí s pokračováním vedení účtů mimo Českou národní banku v souladu s čl. II bodem 3 zákona č. 128/2016 Sb. Tuto žádost je možné podat pouze pro účty vedené se souhlasem Ministerstva financí podle přechodných ustanovení zavedených zákonem č. 128/2016.

Vyplněné a podepsané žádosti se zasílají Ministerstvu financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce 06 – Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených v bankách nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc.

Požadované informace se zasílají formou standardizovaného formuláře uvedeného níže na e-mailovou adresu backoffice@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Vyplněné a podepsané žádosti se zasílají Ministerstvu financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce 06 – Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1