Státní pokladna (SP)

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
 • Aktualizace obsahu

Úvodem k projektu Státní pokladny

Ze srovnání fungování procesů a systémů řízení veřejných financí v České republice s procesy a postupy, které uplatňují hospodářsky vyspělé země Evropské Unie, a které pro vedení a správu veřejných financí doporučuje Světová banka a Mezinárodní měnový fond vyplynula potřeba využívat moderní informační technologie ve správě veřejných financí.

Z tohoto důvodu Vláda ČR usnesením vlády č. 169 ze dne 9. února 2005 schválila záměr vytvořit Státní pokladnu. V závěru roku 2008 došlo k podpisu smlouvy mezi Ministerstvem financí a společností IBM Česká republika, spol. s r.o. za účelem realizace projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) mezi jehož hlavní funkce patří:

 1. centralizace příjmů,
 2. řízení výdajů,
 3. řízení státních aktiv,
 4. řízení likvidity,
 5. řízení státního dluhu,
 6. finanční plánování.
 7. platební styk,
 8. kontrola,
 9. účetnictví,
 10. výkaznictví.

Funkce můžeme rozdělit na:

 • klíčové (centralizace příjmů, řízení výdajů, řízení státních aktiv, řízení likvidity, řízení státního dluhu) a
 • podpůrné (finanční plánování, platební styk, kontrola, účetnictví, výkaznictví).

Obrázek - Koncept budování Státní pokladny - role

Koncept budování Státní pokladny - role

Proto, aby byla daná země schopná reagovat na stále silnější tlak veřejnosti, musí být připravena na přijetí nejlepších praktických zkušeností v oblasti řízení Státní pokladny.

Státní pokladna představuje základní stavební kámen při budování systému optimalizovaného finančního řízení veřejných zdrojů. Moderní představa systému Státní pokladny je tvořena základními rysy v podobě kontrolních a podpůrných funkcí při rozhodování o tom kolik, jakým způsobem a na co jsou využívány prostředky z veřejných financí.

V obecném rámci veřejných financí Státní pokladna hraje větší či méně významnou roli v oblastech:

 • přípravy, realizace a kontroly čerpání státního rozpočtu,
 • denního řízení platebního styku včetně kontroly finančních toků na státních účtech u bankovních ústavů včetně monitoringu operací souvisejících s mimorozpočtovým financováním,
 • řízení státního dluhu a státních garancí,
 • účetnictví státu a finančního informačního systému veřejné správy,
 • řízení likvidity státu.