Pravidla komunikace s dotčenými subjekty

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
  • Aktualizace obsahu

1. Komunikace v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

V rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) jsou nastaveny následující komunikační kanály a stanoveny následující role:

Komunikační kanály:

  • Internet - webová prezentace: www.statnipokladna.cz 
    Zde jsou uvedeny všechny podstatné informace týkající se IISSP a všechny podstatné informace týkající se již produktivních částí IISSP.
  • Uživatelé přistupují do Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) prostřednictvím Portálu IISSP, který je dostupný na adrese https://portal.statnipokladna.cz.
    Uživatel se do Portálu přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla, případně za využití certifikátu. Přístup do Portálu IISSP je umožněn uživatelům, které Pověřená osoba na rozpočtové kapitole, příp. kraji do IISSP zaregistrovala prostřednictvím Registračního formuláře a kteří absolvovali školení nebo soubor školení nezbytných k získání oprávnění vykonávat činnosti v IISSP.

Cyklus přednášek, prezentací a jednorázové akce, setkání

Podle stanovených pravidel probíhají uvedené aktivity.

Komunikace prostřednictvím e-mailových schránek

Pro komunikaci je funkční následující e-mailová schránka.

  • komunikaceSP@mfcr.cz  
    Určena pro komunikaci externích subjektů (uživatelů) mimo MF s projektem IISSP, tedy zejména pro komunikaci mezi projektem IISSP a Gestory, Garanty, Pověřenými osobami na kapitolách, OSS, krajích, případně dalšími subjekty
    Určena pro dotazy a komunikaci externích subjektů (neuživatelů - veřejnost a media) na IISSP

Komunikační role:

Na straně Kapitol (resortů):
Role Rozsah činnosti
Gestor za kapitolu
  • Osoba odpovědná za implementaci IISSP na kapitole - resortu  (včetně účetních jednotek spadajících pod uvedenou kapitolu – resort)
    a jí řízených OSS včetně zodpovědnosti za dodržování přiděleného počtu licencí
  • Jmenován vedoucím rozpočtové kapitoly SR
Garant za oblast na kapitole
  • Osoba odpovědná za komunikaci v jednotlivých oblastech IISSP za kapitolu - resort
  • Jmenován vedoucím rozpočtové kapitoly SR
     
  • Komunikuje s vedoucím procesního týmu na MF
  • Poskytuje základní znalostní podporu Garantům na OSS
  • Je zodpovědný za určení Klíčových a Koncových uživatelů v příslušné oblasti
  • Garanti jsou zodpovědní za následující oblasti IISSP:
    • Příprava rozpočtu (problematika RISPR + oblast finančních výkazů)
    • Realizace rozpočtu (problematika RISRE)
    • Platební styk
    • Účetnictví (problematika CSÚIS mimo finančních výkazů)
    • IT – aplikace
    • IT – infrastruktura
    • Školení
Pověřená osoba
  • Osoba odpovědná za správu licencí přidělených dané kapitole
  • Nastavuje vnitřní proces v rámci dané kapitoly – resortu pro žádosti o přidělení licence
  • Spolupracuje s žadatelem při určení typových uživatelů v  IISSP
  • Zajišťuje vyplnění formuláře žádosti o založení, změnu, zrušení uživatele
  • Odesílá formuláře do Kompetenčního centra IISSP
  • Spravuje počty licencí přidělených jednotlivým subjektům v rámci kapitoly
Na straně OSS:
Role Rozsah činnosti

Garant za OSS  

  • Osoba odpovědná za IISSP na OSS
  • Jmenována vedoucím OSS
  • Komunikuje s Gestorem a Garanty za příslušné oblasti na příslušné kapitole - resortu
Na straně Krajů:
Role Rozsah činnosti
Garant za Kraj
  • Osoba odpovědná za implementaci IISSP na kraji včetně zodpovědnosti za dodržování
    přiděleného počtu licencí
  • Jmenován ředitelem krajského úřadu
Garant za oblast v rámci Kraje
  • Osoba odpovědná za komunikaci za jednotlivou oblast IISSP za kraj
  • Jmenován ředitelem krajského úřadu
  • Komunikuje s vedoucím příslušného procesního týmu projektu IISSP
  • Garanti jsou zodpovědní za následující oblasti IISSP:
    • Účetnictví (problematika CSÚIS včetně finančních výkazů)
    • IT
    • Školení
Pověřená osoba
  • Osoba odpovědná za správu licencí přidělených danému kraji
  • Nastavuje vnitřní proces v rámci daného krajského úřadu pro žádosti o přidělení licence
  • Spolupracuje s žadatelem při určení funkčních rolí v systému IISSP
  • Zajišťuje vyplnění formuláře žádosti o založení, změnu, zrušení uživatele
  • Odesílá formuláře do Kompetenčního centra IISSP
  • Spravuje počty licencí přidělených kraji

Na všechny uvedené role jsou za jednotlivé kapitoly, OSS a Kraje v současné době jmenovány konkrétní osoby.
V případě potřeby je možno si vyžádat písemnou informaci o obsazení jednotlivých rolí na adrese:

  • komunikaceSP@mfcr.cz  
    Na uvedené adrese jsou přijímány i požadavky na aktualizaci obsazení jednotlivých rolí.
    Projekt IISSP komunikuje projektové záležitosti primárně prostřednictvím osob, které jsou určeny pro výše uvedené role.

 

2. Komunikace v rámci provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

V rámci provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) – tedy v současné době v rámci funkčnosti Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) - jsou nastaveny následující komunikační kanály a stanoveny následující role:

Komunikační kanály:

  • Internet - webová prezentace: www.statnipokladna.cz  
    Zde jsou uvedeny všechny podstatné informace týkající se projektu IISSP a všechny podstatné informace týkající se již produktivních částí IISSP – tedy v současné době funkčnosti Centrální systém účetních informací státu.
  • Uživatelé přistupují do Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) prostřednictvím Portálu IISSP, který je dostupný na adrese https://portal.statnipokladna.cz.
    Uživatel se do Portálu přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla, případně za využití certifikátu. Přístup do Portálu IISSP je umožněn uživatelům, které Pověřená osoba na rozpočtové kapitole, příp. kraji do IISSP zaregistrovala prostřednictvím Registračního formuláře a kteří absolvovali školení nebo soubor školení nezbytných k získání oprávnění vykonávat činnosti v IISSP.

Cyklus přednášek, prezentací a jednorázové akce, setkání.

Podle stanovených pravidel probíhají uvedené aktivity.

Komunikace prostřednictvím e-mailových schránek

Pro komunikaci jsou funkční následující e-mailové schránky.

  • komunikaceSP@mfcr.cz  
    Určena pro dotazy a komunikaci externích subjektů (neuživatelů - veřejnost a media) na IISSP
    Určena pro komunikaci externích subjektů (uživatelů) mimo MF s projektem IISSP, tedy zejména pro komunikaci mezi projektem IISSP a Gestory, Garanty, Pověřenými osobami, Klíčovými uživateli na kapitolách, OSS, krajích, případně dalšími subjekty
  • servicedesk@spcss.cz  
    Určena pro zadávání a vypořádání chyb, hlášení závad systému IISSP (CSÚIS, Webová aplikace, proces registrace ZO/NZO, šifrovací utilita, testování třetích stran, EKIS Úřadu vlády) registrovanými i neregistrovanými uživateli systému IISSP
    Určena pro zadávání požadavků na systém IISSP jeho registrovanými uživateli
    Určena jako doplňková možnost kontaktovat ServiceDesk (v případě nedostupnosti webového rozhraní) registrovanými uživateli systému IISSP
  • kc.iissp@mfcr.cz
    Určena pro obecnou komunikaci ohledně provozu systému IISSP, např. zasílání informací o odstávkách systému, přijímání obecných dotazů k provozovanému systému IISSP, zasílání odpovědí na tyto dotazy
  • registraceZO@mfcr.cz
    Určena výhradně pro příjem registračních formulářů ZO/NZO od účetních jednotek, které nemají aktivní datovou schránku
  • ciselnikUJ@mfcr.cz
    Určeno výhradně pro příjem formulářů pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS
  • skoleni.iissp@mfcr.cz
    Určena pro veškerou obecnou komunikaci ke školení, která probíhají ve vazbě na IISSP

Komunikační role rámci provozu IISSP

Mimo již dříve definované role Gestor, Garant, Pověřená osoba je pro provoz IISSP definována role Klíčový uživatel.

Komunikační role rámci provozu IISSP

Role

Rozsah činnosti

Klíčový uživatel

  • Fyzická osoba kapitoly / krajského úřadu (dále jen instituce), která reálně pracuje v produktivním systému IISSP a spolupracuje s příslušnými odbory na Ministerstvu financí (MF), které poskytují podporu v dané oblasti,
  • Poskytuje konzultační podporu Koncovým uživatelům Instituce a je absolventem školení pro příslušnou funkcionalitu v rámci
    školícího procesu, a to buď v průběhu projektu nebo podpory produktivního systému IISSP,
  • Klíčový uživatel má možnost provádět zaškolování Koncových uživatelů na základě absolvovaného autorizačního školení instruktorů, které zajišťuje MF,
  • Klíčový uživatel je součástí systému podpůrné struktury uživatelů (dále jen podpora) IISSP a je za svou instituci základním partnerem pro komunikaci s MF (v rámci CSÚIS).

V případě potřeby je možno si vyžádat písemnou informaci o obsazení uvedené role na adrese:

  • komunikaceSP@mfcr.cz 
    Na uvedené adrese jsou přijímány i požadavky na aktualizaci obsazení uvedené role.
    Projekt IISSP komunikuje projektové a provozní záležitosti primárně prostřednictvím osob, které jsou nominovány pro výše uvedené role