Základní popis

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
 • Aktualizace obsahu

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu

Realizace rozpočtu (RISRE) je samostatným modulem Rozpočtového informačního systému (RIS), který je součástí Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a do produktivního provozu byl uveden v lednu 2013. Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu je tvořen dvěma moduly:

 • Rozpočtový informační systém – Rozpočtová opatření (RISRE – ROP),
 • Rozpočtový informační systém – Platební styk (RISRE – PS).

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření (RISRE - ROP)

Základní klíčové procesy RISRE – ROP

 • Zajištění „vybilancovanosti“ státního rozpočtu
 • Úpravy schváleného rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření (ROP)
 • Umožnění společného zpracování více dokladů ROP jako jeden celek (workflow, zanesení do chronologické evidence ve stejném okamžiku, společný reporting)
 • Zajištění chronologické evidence rozpočtových opatření
 • Správa a schvalování pohybů v oblasti regulace zaměstnanosti
 • Uzavírání rozpočtu a skutečnosti jednotlivých OSS na měsíční bázi
 • Sběr dat pro hodnocení plnění státního rozpočtu

V rámci realizace rozpočtu je nutné posuzovat a realizovat požadavky na úpravy schváleného rozpočtu jednotlivých organizačních složek státu. Tyto úpravy jsou zajištěny tzv. rozpočtovými opatřeními, které jsou realizovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Modul RISRE – ROP je primárním systémem, ve kterém jsou prováděny změny rozpočtů organizačních složek státu prostřednictvím rozpočtových opatření (ROP) a jejich postupné schvalování na všech organizačních úrovních (OSS, Meziúroveň, Kapitola, Odvětvové odbory MF, MF – odbor 11). Systém RISRE – ROP umožňuje zpracovávat více dokladů ROP společně v rámci tzv. A-hlavičky, sledovat průběh zpracování a schvalování dokladů ROP (schvalovací workflow) a využít společného reportingu. Všechna realizovaná rozpočtová opatření jsou v systému RISRE – ROP chronologicky evidována.

Systém RISRE – ROP také zajišťuje sběr dat pro hodnocení plnění státního rozpočtu včetně dat o rozpočtovém provizoriu.

 • Schéma: Procesy v RISRE – ROP - realizace rozpočtových opatření a změn regulace zaměstnanosti

Obrázek - Schéma - Proces realizace RISRE/ROP a změn regulace v IISSP

 

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Platební styk (RISRE - PS)

Základní klíčové procesy RISRE – PS:

 • Rezervace rozpočtu – aktivní kontrola disponibility (Ex-ante)
 • Ověření platebních příkazů – kontrola před provedením platby (Ex-ante)
 • Zpracování bankovních výpisů – poskytnutí dostatku informací o stavu a vývoji státního rozpočtu v míře a podrobnosti nezbytné pro včasnou reakci na jeho další vývoj
 • Přeúčtování skutečnosti – zabezpečení validních dat na úrovni dimenzí rozpočtové klasifikace
 • Snížení rizika neoprávněného nakládání s prostředky – podepisování transakčních dat pomocí certifikátů
 • Zavedení dohledatelnosti a auditovatelnosti dat a operací nad procesy (Ex-post)
 • Datová a procesní integrace na ostatní vybrané části Rozpočtového informačního systému

Modul RISRE – PS slouží ke kontrole disponibility rozpočtu před realizací plateb, a to ve dvou rovinách. Organizační složka státu v RISRE – PS nejprve provede rezervaci prostředků ve výši svých plánovaných výdajů v detailu dimenzí rozpočtové klasifikace. Požadavek na rezervaci prostředků je zkontrolován na disponibilní rozpočet a v případě dostatku zdrojů je rezervace ze strany RISRE – PS potvrzena. Organizační složka státu zrealizuje výdaj a zašle platební příkaz do České národní banky. Tento platební příkaz je následně ověřen v RISRE – PS oproti existenci rezervace a dostatku prostředků na ni. Podle výsledku RISRE – PS platbu schválí nebo zamítne a tuto informaci předává do ČNB. Teprve po schválení ze strany RISRE – PS je platba z bankovního rozpočtového účtu realizována.

Součástí RISRE – PS je také sledování vývoje příjmů a výdajů státního rozpočtu jednotlivých OSS. ČNB s denní periodicitou předává bankovní výpisy OSS s informacemi o provedených platbách do RISRE, kde následně dochází k zatřídění příjmů a výdajů na příslušné dimenze rozpočtové klasifikace. V případě potřeby OSS provede změnu zatřídění rozpočtového příjmu, resp. výdaje na správnou rozpočtovou dimenzi prostřednictvím tzv. přeúčtování skutečnosti.

 • Schéma: Procesy v RISRE – PS

Schéma - Proces realizace RISRE/PS v IISSP