Začlenění státních podniků do státní pokladny s účinností od 1.7.2023

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2023
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

V souvislosti se zákonem č. 177/2023 Sb. o financování obrany České republiky, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., s účinností od 1. 7. 2023 došlo nově k začlenění účtů státních podniků pod účty podřízené státní pokladně.

V rámci přechodných ustanovení dle § 8 odst. 2 zákona č. 177/2023 Sb. poté státní podniky, které mají vedeny účty u poskytovatelů platebních služeb, zřídí nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 3. 2024) místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u poskytovatelů platebních služeb a tyto dosavadní účty zruší.

Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky jsou státní podniky povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených u poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši peněžních prostředků na nich za předcházející měsíc, přičemž první informační povinnost vzniká za měsíc červenec 2023 a na Ministerstvo financí tak musí být doručena do 10. 8. 2023.

Společně s rozšířením státní pokladny o účty státních podniků mají nově státní fondy, státní podniky, státní organizace Správa železnic, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, resortní, podnikové, oborové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven možnost požádat Ministerstvo financí o udělení souhlasu s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb v souladu s § 3b zákona č. 218/2000 Sb.

Žádost o souhlas Ministerstva financí s vedením účtů u poskytovatelů platebních služeb pro majitelé účtů podle § 3b zákona č. 218/2000 Sb.:

Formulář (.PDF, 2867 kB)

Formulář (.DOCX, 45 kB)

Řádně odůvodněnou a podepsanou žádost zasílejte na Ministerstvo financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

Pro státní podniky se rozlišuje informační povinnost vůči Ministerstvu financí podle toho, zda se jedná o platební účet vedený mimo Českou národní banku se souhlasem MF uděleným dle § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. nebo o platební účet vedený v přechodném období bez tohoto souhlasu. 

1) Platební účty státních podniků vedené v přechodném období mimo Českou národní banku bez souhlasu Ministerstva financí 

Pro platební účty, které vedou státní podniky mimo Českou národní banku v přechodném období 9 měsíců ode dne účinnosti zákona č. 177/2023 Sb. a pro které zároveň nebyl udělen souhlas Ministerstva financí s jejich vedením, se postupuje dle přechodných ustanovení zavedených § 8 odst. 2 zákona č. 177/2023 Sb. V tomto případě se Ministerstvu financí poskytuje souhrnný údaj o počtu jednotlivých platebních účtů a průměrném zůstatku na nich dle jednotlivých měn do 10. dne v příslušném kalendářním měsíci. První informační povinnost vzniká za měsíc červenec 2023 a na Ministerstvo financí tak musí být doručena do 10. 8. 2023.

Formulář pro poskytnutí informací o zůstatcích na účtech mimo ČNB podle zákona č. 177/2023 Sb. (.XLSX, 11 kB)

Řádně vyplněný formulář s informacemi o zůstatcích na účtech vedených mimo Českou národní banku zasílejte na e-mailovou adresu Klient.StatniPokladna@mfcr.cz

2) Platební účty státních podniků vedené mimo Českou národní banku se souhlasem Ministerstva financí

Pro platební účty, které vedou státní podniky se souhlasem Ministerstva financí mimo Českou národní banku uděleným v souladu s § 3b zákona č. 218/2000 Sb., se postupuje dle § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. V tomto případě se MF poskytují údaje o každém platebním účtu, pro který byl udělen souhlas MF s jeho vedením, a to informace o zůstatku  k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z platebních účtů do 10. dne v příslušném kalendářním měsíci.

Formulář pro poskytnutí informací o zůstatcích na účtech mimo ČNB vedených se souhlasem MF (.XLSX, 12 kB)

Řádně vyplněný formulář s informacemi o zůstatcích na účtech vedených mimo Českou národní banku zasílejte na e-mailovou adresu Klient.StatniPokladna@mfcr.cz